domingo, janeiro 27, 2013

Halo banko proteína nian ba ita-nia balada. Crie um banco de proteínas para o seu gado.

Banco de proteínas à base de leucena na fazenda estatal Douglas Daily (Darwin, Austrália).
Foto do autor.

Atu bele fo-han ba Ita-nia balada durante tempu bailoron Ita bele halo banku proteina nian. Karau, karau-vaca, bibi, bibi-malae ka bibi-russa sei han barak ai-tahan matak atu complementa hahán kiak ho labarak energia, proteina ka vitamina no sais minerais hanessan du'ut maran, batar kain ka nele kain.
Halo banku proteína nian fasil barak! Ita precisa kuda ai-café hanessan plantasão nee iha foto (hau-nia foto iha Douglas Daly, Austrália, fulan Maio 2003). Afoin Ita tenke taka banku atu la husik balada tama durante tempu baiudan. Toós nain bele mos kuda iha banku ai-turis, lantoro, marungi, ai-sukair ka amoreira. Quandu rai kiak, ai-café diak liu. Foto ne'e durante tempu bailoron bainira balada han ona kurakuran hotu ai-tahan ai-café nian. Balada labele estraga ai. Ita tenke hare quandu laiha tahan atu balada sai banku!